Pacht

Pachtrecht
Op 1 september 2007 is het nieuwe pachtrecht in werking getreden. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

  1. Het pachtrecht is niet meer opgenomen in een afzonderlijke wet (de Pachtwet is ingetrokken), maar is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (Titel 5 van Boek 7). Voorts is het pachtprocesrecht deels opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en deels in de Wet op de Rechterlijke Organisatie.
  2. De organisatie van de grondkamers is opgenomen in de Uitvoeringswet Grondkamers. Het pacht-normenbesluit is vervangen door het Pachtprijzenbesluit.

Het nieuwe pachtrecht is gemoderniseerd en beter geordend ten opzichte van de voormalige Pachtwet. Waar mogelijk is het pachtrecht afgestemd op het nieuwe huurrecht, zoals dat in 2003 in werking is getreden. Dit heeft ertoe geleid, dat de verplichtingen van pachter en verpachter in grote lijnen overeenstemmen met de verplichtingen van huurder en verhuurder.

Wanneer is er sprake van pacht?
Er is sprake van pacht, wanneer het gaat om het ter beschikking stellen van een onroerende zaak (land en/of gebouwen) ter uitoefening van de landbouw in ruil voor een geldelijke tegenprestatie. Het moet gaan om bedrijfsmatige exploitatie van de landbouw. Dit is een aanscherping ten aanzien van de voormalige Pachtwet. Inmiddels is door rechtspraak aangegeven wat onder bedrijfsmatige exploitatie dient te worden verstaan. Daarvan kan slechts sprake zijn als daarbij een economisch oogmerk bestaat. Vier aspecten spelen daarbij een rol:

  1. de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten;
  2. de vraag of er investeringen plaatsvinden;
  3. het rendement van het bedrijf; en
  4. de vraag of de pachter een hoofdfunctie buiten de landbouw heeft.

Geliberaliseerde pacht
De pacht van los land ia geliberaliseerd. Op pachtovereenkomsten van los land voor een periode van 6 jaar of korter is het dwingend pachtrecht betreffende de pachtprijsbeheersing, de bescherming van de pachter ter zake continuïteit van de pachtovereenkomst en het voorkeursrecht van de pachter niet van toepassing.

Op een pachtovereenkomst van los land voor een periode langer dan 6 jaar is het pachtprijsbeheersingssysteem wel van toepassing. Anders dan onder de voormalige Pachtwet is het thans mogelijk, dat hetzelfde stuk land meerdere malen tussen dezelfde partijen wordt verpacht. Door eenzelfde stuk los land dus telkens voor 6 jaar of korter te verpachten, wordt de pachtprijsbeheersing nimmer van toepassing.

Wel moeten deze pachtovereenkomsten aan de grondkamer ter goedkeuring worden voorgelegd teneinde te beoordelen of het inderdaad om geliberaliseerde pacht gaat.

Kom meer te weten over:
bedrijfsoverdracht in de landbouw
huwelijksvoorwaarden en testamenten voor agrariërs

Brochure
Bekijk hier onze brochures.